• امروز : شنبه - ۹ بهمن - ۱۴۰۰

شورای توسعه و تجارت بین المللی جوچیاچینگ چین

۱۹بهمن
انعقاد بزرگ ترین تفاهم نامه در سطح بین المللی بین نماینده چین و یک سازمان بین المللی ایران

انعقاد بزرگ ترین تفاهم نامه در سطح بین المللی بین نماینده چین و یک سازمان بین المللی ایران

بزرگ ترین تفاهم نامه در سطح بین المللی بین نماینده چین و یک سازمان بین المللی ایرانی منعقد شد.