• امروز : سه شنبه - ۲۷ مهر - ۱۴۰۰

بیمه سلامت

۱۰مهر
جزییات نظارت های الکترونیکی بر خدمات سازمان بیمه سلامت
مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تشریح کرد؛

جزییات نظارت های الکترونیکی بر خدمات سازمان بیمه سلامت

مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات نظارت های الکترونیکی بر خدمات سازمان بیمه سلامت ایران را تشریح کرد.

۰۴مهر
زوایای سرویس های خدمات شهروندی بیمه سلامت
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تشریح کرد؛

زوایای سرویس های خدمات شهروندی بیمه سلامت

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، زوایای سرویس های خدمات شهروندی بیمه سلامت را تشریح کرد.