• امروز : جمعه - ۱۱ آذر - ۱۴۰۱

گردشگری ارزان

۱۵مهر
افزایش نشاط اجتماعی با گردشگری ارزان داخلی

افزایش نشاط اجتماعی با گردشگری ارزان داخلی

در شرایط کنونی کشور و تحریم های ظالمانه که موجب افزایش تورم و کاهش سبد مصرفی خانوارها شده توجه به گردشگری ارزان باعث استفاده جمعیت بیشتری از این موهبت و افزایش نشاط جامعه همانا امید به زندگی و امید به آینده را به دنبال دارد هائز اهمیت است.