• امروز : دوشنبه - ۱۱ مهر - ۱۴۰۱

نمایشگاه کار دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

۰۸خرداد
نمایشگاه کار دانشکدگان فنی دانشگاه تهران افتتاح شد

نمایشگاه کار دانشکدگان فنی دانشگاه تهران افتتاح شد

نشست خبری افتتاح نمایشگاه کار دانشکدگان فنی دانشگاه تهران امروز صبح با حضور رییس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، معاون پژوهشی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران و اهالی رسانه در دانشکده مکانیک دانشکدگان فنی دانشگاه تهران برگزار شد.