• امروز : پنج شنبه - ۲۹ اردیبهشت - ۱۴۰۱

مدل توسعه اقتصادی

۲۵آذر
اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند
پروفسور محمد شریف ملک زاده؛

اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند

توانمندسازى احاد جامعه در راستاى تحقق عدالت اجتماعى اسلامى موضوعی مهم بوده که همواره باید مدنظر دولتمردان قرار داشته باشد، این در حالی است باید مقاوم سازى اقتصاد را با پيش نيازى مهم در قالب مقاوم سازى و اصلاح ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و خدماتى در بسترى هوشمند مد نظر داشت.