• امروز : پنج شنبه - ۲۹ اردیبهشت - ۱۴۰۱

محسن رضایی

۱۹خرداد
وحدت اقوام ایرانی برای همراهی با محسن رضائی
حمایت کامل و قاطع دکتر محمد شریف ملک زاده از دکتر محسن رضایی در گردهمایی سران اقوام ایرانی؛

وحدت اقوام ایرانی برای همراهی با محسن رضائی

اقوام ایرانی که در این دولت برای اداره کشور نادیده گرفته شده بودند امروز از سیاست های محسن رضایی در راستای دستیابی به وحدت ملی و مشارکت قاطبه اقوام و شهرهای مختلف در اداره کشور حمایت کردند.